CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net

กิจกรรม CAT Learning Center ในโครงการ CAT USO NET ได้สนับสนุนการใช้ศักยภาพ IT ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบสัญญาณ Internet ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ชุมชนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอีกด้วย จากพลังความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน CAT CSR  ส่วนกลางและภูมิภาค  ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน IT เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคให้กับนักเรียน และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น

กิจกรรมร่วมกับชุมชนในปี 2557 นี้  สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนทั้งด้านอุปกรณ์ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานระดับมากที่สุด  บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จ.สระแก้ว วันที่ 26 กันยายน 2557 จำนวน 1 ครั้ง

2. โรงเรียนบัวโรย จ.สมุทรปราการ วันที่ 5, 9 และ 26 ตุลาคม 2557 รวมจำนวน 3 ครั้ง

3. ศูนย์อินเทอร์เน็ตแม่ไร่ จ.เชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และโรงเรียนบ้านสันกอง
จ. เชียงราย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รวมจำนวน 2 ครั้ง

4. โรงเรียนในเมือง สทิงพระ จ.สงขลา จัดกิจกรรมภายในเดือนธันวาคม 2557

5. โรงเรียนบ้านสองแพรก จ.ระนอง วันที่ 2 ธันวาคม 2557

6. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมภายในเดือนธันวาคม 2557

7. โรงเรียนบ้านก่าน จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมภายในเดือนธันวาคม 2557

8. โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมส่งมอบวันที่ 2 ธันวาคม 2557