CAT อาสา

กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรอยยิ้มให้กับ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้แก่ บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี บ้านผักหนาม อ.กระนวน และบ้านดงซำ อ.ซำสูง โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่ ก่อสร้างโรงเรือนอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ติดตั้งถังน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงชุดถังกรองน้ำ และระบบน้ำทั้งหมด ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน CAT อาสาทั้งส่วนกลางและสำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างความมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อาทิ จัดกิจกรรม เพ้นท์กระถางต้นไม้ให้ชาวบ้านได้ร่วม-สนุกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทำความสะอาดลานวัด และห้องน้ำบริเวณวัดจอมแจ้ง หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่าสาธารณะจำนวน 200 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน รวมทั้งยังช่วยรักษาและฟื้นฟูผืนป่าให้สมบูรณ์และคงอยู่ตลอดไป

และที่สำคัญได้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านต่างๆ อาทิ การดูแลอุปกรณ์และการตรวจเช็คคุณภาพน้ำกับตัวแทนชุมชน ความรู้ด้านบริการ IT และจัดกิจกรรมพิเศษ บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น รวมทั้งนำแว่นสายตาที่ได้จากการรับบริจาคจากพนักงาน CAT มาแบ่งปันให้กับผู้มีปัญหาสายตาอีกด้วย