กสท.จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” แก่โรงเรียน จ.สงขลา

141225-7-01

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์  ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ CSR CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน โดยมี ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้ นายบรรฑิต  คงพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง ผู้นำหน่วยงานในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.ยงยุทธ์  พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  เปิดเผยว่า สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตใต้  (CAT)  ได้คัดเลือกโรงเรียนในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม และเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ และยังมีความต้องการเข้าถึงแหล่งความรู้ในการดำเนินการของกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาและดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และกระตุ้นให้คนในชุมชนใฝ่หาความรู้โดยใช้ศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคม CAT ได้จัดทำมุมห้องสมุด IT ส่งมอบอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้าน IT รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน IT และทางจังหวัดสงขลา โดยนายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน

สำหรับการจัดโครงการ CSR “CAT สื่อสารเรียนรู้สู่ชุมชน” เพื่อให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามประกาศของ กสทช. ด้วยการติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ 426 แห่ง เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแห่งข้อมูลสารสนเทศ โดยได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็น และมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำศูนย์ฯ

ที่มา หนังสือพิมพ์มติไทย  http://www.matithainews.com/?p=23525