CAT อาสา

CAT อาสา

กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรอยยิ้มให้กับ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้แก่ บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี บ้านผักหนาม อ.กระนวน และบ้านดงซำ อ.ซำสูง โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่ ก่อสร้างโรงเรือนอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ติดตั้งถังน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงชุดถังกรองน้ำ และระบบน้ำทั้งหมด ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น เมื่อวันที่…

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา และรับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ, แว่นตา ในโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม”

รับสมัคร CAT อาสา จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” พิธีส่งมอบอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดลานวัด ตรวจสุขภาพ ปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น กิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำและการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ รวมไปถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ อาทิ การให้ความรู้ด้าน IT และบริการต่างๆ ของ CAT และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ รับบริจาคภาชนะบรรจุน้ำ และแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท โดยบริจาคได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสี่ คุณสมบัติของ CAT อาสา…

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

คลิป: สำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด จ.ขอนแก่น โครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม

จากการสำรวจพื้นที่ติดตั้งแท้งค์น้ำใน จ.ขอนแก่น ถึงแม้แดดจะแรงและหนทางจะทุรกันดารยาวไกลแค่ไหน แต่เพื่อมอบสิ่งดีๆ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค …CAT CSR ไม่ย่อท้อ ชุมชนที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด บ้านดงซำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น บ้านผักหนาม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เชิญร่วมบริจาคภาชนะใส่น้ำ และบริจาคแว่นสายตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาในชนบท ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หลักสี่ โทร. 02 104 3845  E-mail: catvolunteer@cattelecom.com ภายในวันที่ 21…