CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน

CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน

ความร่วมมือจากชุมชนเก้าเส้งในภารกิจการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำ ส่งผลให้การสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและการเชื่อมตรงสู่ทั่วโลกมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นำมาซึ่งการจัดกิจกรรม “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นชาวมุสลิมและประกอบอาชีพประมง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับพนักงาน CAT อาสา ประกอบด้วยสำนักงานบริการลูกค้า เขตใต้ และฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้ง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 750 ปาก พร้อมทั้งติดตั้งโดมให้กับมัสยิดอัลฮีดายะห์ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมัสยิดแห่งนี้นับเป็นมัสยิดเก่าแก่ในเก้าเส้ง ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับชาวมุสลิมทั้งไทยและต่างชาติใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มานานถึง 20 ปี นอกจากนี้ กลุ่มพนักงาน CAT อาสาใน จ.สงขลา…

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

ภาพบรรยากาศ “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” ณ ชายหาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา วันที่ 27 มิถุนายน 2557

CAT ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ติดตั้งโดมให้แก่มัสยิด “อัลฮีดายะห์” นอกจากจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเก้าเส้ง โดยกลุ่ม CAT อาสา ในจังหวัดสงขลาร่วมกันประกอบเครื่องเล่น มอบชุดโต๊ะเรียน ที่นอน ชั้นหนังสือ และมุมนิทาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับและร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในทุกๆด้าน และกลุ่มประมงเก้าเส้งได้รวมตัวกันจัดการแสดงชุดพิเศษโชว์ขบวนเรือกอและ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้านแห่งนี้ สามารถชมรูปถ่ายบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/009CATCSR