CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

CAT CSR Learning Center “ศูนย์การเรียนรุ้ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา” จ.ชัยภูมิ

เชิญรับชมวีดีโอการจัด CAT CSR Learning Center ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ กันครับ

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net กิจกรรม CAT Learning Center ในโครงการ CAT USO NET ได้สนับสนุนการใช้ศักยภาพ IT ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบสัญญาณ Internet ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ชุมชนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอีกด้วย จากพลังความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน CAT CSR  ส่วนกลางและภูมิภาค  ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน IT เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคให้กับนักเรียน และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น กิจกรรมร่วมกับชุมชนในปี 2557 นี้  สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนทั้งด้านอุปกรณ์ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานระดับมากที่สุด…

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net การลดช่องว่างด้านไอทีในสังคมคือ หนึ่งในกิจกรรมด้าน CSR ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความสำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน หรือ/USO Net ภายใต้โครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ โครงการ USO ตามประกาศของ กสทช ซึ่งปัจจุบัน USO Net ได้มีการกระจายติดตั้งในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ระบบ 426 คอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดถึง 40 Mbps บุคลากรในศูนย์อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถดูแลอุปกรณ์ ระบบ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ USO…

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

เอกสารประกอบการเข้าอบรมดูแลศูนย์ USO NET by CAT

ผู้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประกอบการเข้าอบรมได้ที่นี่ครับ  ”คลิก” หรือกดเข้าหน้าดาวน์โหลดได้จากเมนูทางขวามือ

CAT CSR จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต

CAT CSR จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต

กสท ได้ดำเนินโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามประกาศของ กสทช. ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 426 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากการสำรวจพื้นที่พบว่า บุคลากรประจำศูนย์ฯ หลายแห่งยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ฯ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและการใช้อุปกรณ์ไอที จึงดำเนินการจัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตพร้อมจัดทำคู่มือดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต ในโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) จำนวน 200 คน ทั่วประเทศ 5 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี วันที่ 31 พ.ค. 57 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่…

พิธีส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด”

พิธีส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด”

นายพัฒนา ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า เขตกลาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ “CAT หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” เพื่อนำศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ของ กสท ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของเยาวชน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์   จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557