กิจกรรม CAT CSR ปี 2557

CAT CSR Learning Center “ศูนย์การเรียนรุ้ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา” จ.ชัยภูมิ

เชิญรับชมวีดีโอการจัด CAT CSR Learning Center ณ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ กันครับ

ผู้คว้ารางวัล CAT Apps AWARDS 2014

ผลงานผู้เข้าร่วมการประกวดแอปพลิเคชั่น “CAT Apps Awards 2014″ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 610,000 บา จากรายการ i watch iT  ช่อง Nation TV

ภาพผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา

จากกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ที่ CAT CSR Fanpage มีผู้ได้รับรางวัลและของที่ระลึกดังนี้ครับ ผู้ได้รับรางวัล Iphone 5s จำนวน 1 เครื่อง คุณมณีรัตน์ ศรีวิจารณ์ ผู้ได้รับของที่ระลึก ปากกา Cross จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ คุณวรรณา รัตติธรรม คุณจุรี ประสพศรี คุณสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ คุณอภิชาติ จำปาน้อย คุณอนงค์ วงศ์วิวัฒน์ คุณวรรณา กิติโรจน์พันธ์ คุณธนพล ผุดผ่อง คุณจิรดา จิรธนวิชัย คุณศุภวรรณ ศิษฏิโกวิท คุณสมหมาย…

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net กิจกรรม CAT Learning Center ในโครงการ CAT USO NET ได้สนับสนุนการใช้ศักยภาพ IT ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบสัญญาณ Internet ให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน/ชุมชนต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพอีกด้วย จากพลังความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน CAT CSR  ส่วนกลางและภูมิภาค  ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน IT เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคให้กับนักเรียน และบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น กิจกรรมร่วมกับชุมชนในปี 2557 นี้  สร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนทั้งด้านอุปกรณ์ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานระดับมากที่สุด…

CAT อาสา

กิจกรรม CAT อาสา ในโครงการช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการ “ช่วยด้วยรัก เพิ่มรอยยิ้ม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรอยยิ้มให้กับ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 5 ชุมชน ใน จ.ขอนแก่น ได้แก่ บ้านวังขอนแดง อ.ภูเวียง บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชุมแพ บ้านเสาเล้า อ.มัญจาคีรี บ้านผักหนาม อ.กระนวน และบ้านดงซำ อ.ซำสูง โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่ ก่อสร้างโรงเรือนอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาด ติดตั้งถังน้ำ ระบบท่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงชุดถังกรองน้ำ และระบบน้ำทั้งหมด ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น เมื่อวันที่…

CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน

จัดอบรมบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตในโครงการ CAT USO Net การลดช่องว่างด้านไอทีในสังคมคือ หนึ่งในกิจกรรมด้าน CSR ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความสำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ชุมชน หรือ/USO Net ภายใต้โครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ โครงการ USO ตามประกาศของ กสทช ซึ่งปัจจุบัน USO Net ได้มีการกระจายติดตั้งในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ระบบ 426 คอมพิวเตอร์เครือข่าย พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดถึง 40 Mbps บุคลากรในศูนย์อินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีในระดับหนึ่ง เพื่อให้สามารถดูแลอุปกรณ์ ระบบ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ USO…

CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน

ความร่วมมือจากชุมชนเก้าเส้งในภารกิจการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำ ส่งผลให้การสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและการเชื่อมตรงสู่ทั่วโลกมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ นำมาซึ่งการจัดกิจกรรม “CAT ริมทะเลใส ห่วงใยชุมชน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งราวครึ่งหนึ่งเป็นชาวมุสลิมและประกอบอาชีพประมง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกับพนักงาน CAT อาสา ประกอบด้วยสำนักงานบริการลูกค้า เขตใต้ และฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ สถานีเคเบิลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้ง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 750 ปาก พร้อมทั้งติดตั้งโดมให้กับมัสยิดอัลฮีดายะห์ที่มีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมัสยิดแห่งนี้นับเป็นมัสยิดเก่าแก่ในเก้าเส้ง ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรองรับชาวมุสลิมทั้งไทยและต่างชาติใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มานานถึง 20 ปี นอกจากนี้ กลุ่มพนักงาน CAT อาสาใน จ.สงขลา…

CAT สร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา IT

บมจ. กสท โทรคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจขององค์กรและต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ได้จัดโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น (CAT Apps Awards 2014) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ UniNet โดยมีเป้าหมายให้ นิสิต นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม 6 ประเภท ได้แก่ Game บันเทิง Social App สื่อสาร การศึกษา การเงิน ธุรกิจ แอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) สุขภาพ อื่นๆ  

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

CAT CSR จัดเต็ม แจกโหด ต้อนรับ CAT Day

ขอเชิญพนักงาน กสท ผู้มีจิตอาสา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ ทำกับใคร หรือทำคนเดียว ถ้าหากว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น ขอเชิญกด Like และโพสต์แบ่งปันได้ที่ CSR Fanpage กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม – กด Like CSR Fanpage (www.facebook.com/009CATCSR) – โพสต์แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสา ความยาวประมาณ 5 – 10 บรรทัด – กำหนดส่งตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2557 นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลุ้นรับ Iphone 5s ด้วย ขอเชิญพนักงาน…

Page 1 of 212